[PDF/EBOOK] காவல் கோட்டம் ✓ Su. Venkatesan – DOC or Kindle

CHARACTERS காவல் கோட்டம்

??்கே மதுரை நகரின் வரலாற்றை கூறவது போலவும் உள்ளதுEnglish DescriptionThe novel begins with Malik Kafur’s southern campaign the subseuent take over of the city by Vijayanagar kings and finally the BritishThe novel deals with the uniue security system prevailed in Madurai Fort before it was demolished by the British for the purpose of expanding the cityThe British defeated the security guards and lodged them in a camp in Gudalur Cumbum Valley after declaring them as Notified Community After independence they were denotified The novel is also known for its strong women characters. What can I say about this book Surely one of the best ever Tamil books Story of Madurai told with respect to the security system of the city Simply the best I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan

CHARACTERS ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Su. Venkatesan

காவல் கோட்டம்

2011 ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட இவரது காவல் கோட்டம் நூல் நாயக்கர் ஆட்சி களத்தில் தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை நீள்கிறது இந்த புதினம் மதுரை அருகே தாதனூர் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறுவதாக அமைகிறது பெருந்திரளான எண்ண?. This book is a roller coaster of sorts There are chapters which I felt like I want to be just done with it and there are chapters which gave me goosebumps Probably making the book a few chapters less would have made the book even better That being said the book is still a masterpieceThis is not the first history book I am reading But this book is uniue in the way that the author decided to present the facts Its a work of fiction with history sprinkled in So it s up to you to believe in what you want That s a nice move from the author especially with authors like Perumal Murugan getting into trouble for their booksThe author made me fall in love with Madurai How much it has changed in all these centuries The best thing I loved about this book is how history is mostly not about the rulers of the place but about the people of the place I can t stop comparing it with Ivory Throne the last history I book I had read which speaks all about the rulers of Travancore but very rarely about their subjectsThis book gives a lot of things to ponder upon For instance there is a scene where an old lady narrates to the youngsters of her village how she had asked for what s called a modern day divorce because of her husbands impotency and how she had married thrice and found the love of her life I don t think in today s Indian society its possible to marry thrice and live life without being looked down by othersBe it the cover image be it the scene where the Madurai fort is broken down the author was done some extensive research After reading this book my look on South Tamil society is never going to be the sameThe book mentions a lot of small villages and places in and around Madurai It would be better to arrange a Kaval Kottam tour like the already existing Ponninyin Selvan tour Would love to know the placesThere were some words which I didn t understand For instance the word mallu vetti Google still is not so good in vernacular languages to give the right response to these words So I had to move with my assumptions of meanings for that word Have to buy a Tamil dictionary soonOverall the book is a must read if you want to understand the life of Mukulathor folks around Madurai I am not from this caste and my respect for them has increased multifold after reading this book

Su. Venkatesan ↠ 8 DOWNLOAD

?க்கையும் ஆயுதபலமும் கொண்ட மேய்ச்சல் நில மக்களான தெலுங்கு நாயக்கர்களும் சிறிய எண்ணிக்கையில் திருட்டை தொழிலாகக் கொண்ட கள்ளர்களும் எப்படி ஒருவருடன் ஒருவர் மோதி சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்த நாவல் இது தவிர ஆங்கா?. I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari Being mesmerized with his writing I wanted to take this as my next read since it has acuired the Sahithya Academy Award 2011Here are my views on Kaaval KottamTheft and watch are the two eyes for the people of Thathanur imaginary village They have acuired the honour of night watch in the historical city of Madurai Tamilnadu India during the reign of Nayaks in 17th century The novel narrates briefly the history of Madurai post Pandyas in the first 200 pages which is really very tiresome This makes the first part giving the feel of reading a history document where we barely remeber most of the names or incidents From the second part it gets into the life of Kallars Can be directly translated in English as Thieves The incidentscharacters which were in first part are playing a major role in the next parts to understandjustify the decisions taken by Kallars They live a life of glory before the British rule in India Later the novel ends with the fall of the community before the Criminal Tribes Act CT ActThe novel is worth reading due to the way it portrays the culture of then Madurai How the clan was born the ancestors became Gods Sadachi Karuppu etc In short this is a record of rise and fall of a community who believed theft and watch are twin brothers who can t be seperated


10 thoughts on “காவல் கோட்டம்

 1. says:

  This book is a roller coaster of sorts. There are chapters which I felt like I want to be just done with it and there are chapters which gave me goosebumps. Probably making the book a few chapters less would have made the book even better. That being said the book is still a masterpiece.This is not the first history book I am reading. But this book is unique in the way that the author decided to present the facts. Its a work of f

 2. says:

  4.25 stars. Supposed to be a BR with multiple people. In the end, Abi and I read together. We decided to read this book after reading the author's other book Velpari which we enjoyed so much!This is the only book where I ha

 3. says:

  Kaaval Kottam Why it deserves the likes of a Man Booker.A must read book for anyone interested in knowing the ric

 4. says:

  It is hard to write about a book of 1000+ pages. It is also a sin not to write about a book with such history and vast arra

 5. says:

  Before starting to read this book, I had an idea about this book that it is a novel by S.Venkatesan that has been awarded the Sahitya Academy Award, and that it describes the history of Piramalai Kallars, a warrior tribe based in Southern districts of Tamilnadu, especially around Madurai. But on reading the book, I lost myself the

 6. says:

  I picked this book after reading the authors recent work Vel Paari. Being mesmerized with his writing, I wanted to take this as my next read since it has acquired the Sahithya Academy Award (2011).Here are my views on Kaaval Kottam.Theft and watch are the two eyes for the people of Thathanur (imaginary) village. They have

 7. says:

  It is wonderful historic novel about Madurai region of Tamilnadu. The Novel simply narrating life of the Kallar community and other people around Madurai district. While reading this novel I some time felt reading a History text book but that was not a negative aspect about the novel in fact it was very interesting. Great Salute to Su. Venkatesan for his wonderful novel for bringing last 400 years in front of our eyes.

 8. says:

  What can I say about this book.! Surely one of the best ever Tamil books. Story of Madurai told with respect to the security system of the city. Simply the best. I rate this book below only to the legendary Ponniyin Selvan.

 9. says:

  this book tells about the madurai peoples culture at the year of 1310 1910. 600 years old amazing.

 10. says:

  Madurai 600 years history.