عبدالحسین خسروپناه ebook or Pdf آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

Free download آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

?رسی قرار نگرفته بود؛ بنابراین ارائه تحقیق مستقلی که به ارزیابی این سه گفتمان فکری بپردازد لازم می باش?.

Download ¶ PDF, eBook or Kindle ePUB Ã عبدالحسین خسروپناه

آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر به سه گفتمان دین شناسی مهندس بازرگان، دکترشریعتی و دکترسروش می پردازد.

عبدالحسین خسروپناه Ã 6 Read

این سه شخصیت به نحوی در اندیشه دینی معاصر تأثیرگذار بوده اند، اما تا کنون منظومه فکری آنها مورد نقد و ب?.


1 thoughts on “آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

  1. says:

    این جوری بنویسم بهتره که برای خوندن این کتاب یه اشنایی جدی با اندیشه های شریعتی سروش و بازرگان حتما لازمه، یعنی خیلی دیریاب خواهد بود ب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *